Điều khoản sử dụng

Người sử dụng Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản Sử dụng sau đây trước khi sử dụng Trang Web này hoặc trước khi mở một tài khoản đăng tin tại https://haiphongjob.vn (“Tài Khoản”) để bạn biết được các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của mình liên quan đến Công ty Cổ Phần JOBKEY Hải Phòng (gọi riêng và gọi chung là “JOBKEY JSC”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

1. Điều khoản chung

– haiphongjob.Vn có toàn quyền quyết định việc đăng hay không đăng, tạo hay không tạo tài khoản cũng như việc lưu giữ thông tin khách hàng đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

– Quý khách, người truy cập, đối tác, thành viên khi truy cập trang web này phải có trách nhiệm thường xuyên tham khảo “Điều khoản Sử dụng” này để xem sự thay đổi cập nhật nội dung chính sách, sửa đổi bổ sung mới từ chúng tôi.

– Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không đảm bảo tính chính xác của thông tin được đăng trên trang web này, Đồng thời không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào mà người dùng đăng trên haiphongjob.Vn Người sử dụng đăng trên haiphongjob.Vn phải tự chịu trách nhiệm về tin mình đã đăng.

– Người sử dụng có quyền sử dụng tài nguyên trên Website nhưng không nhằm mục đích kinh doanh. Khi sử dụng bất kỳ thông tin nào từ Website này, Người sử dụng phải trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của haiphongjob.Vn. Bất kỳ việc sử dụng nào khác trái với quy định tại điểm này, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài liệu nào đều là trái phép nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của haiphongjob.Vn.

– Chúng tôi có quyền xóa hoặc không duyệt Tin mà không cần báo trước với Người sử dụng.

2. Quy định về quy tắc đăng tin

– Người sử dụng được phép đăng tối đa 3 tin đối với Gói Miễn Phí.
– Tin đăng có phí khi hết dịch vụ sẽ trở thành tin miễn phí và tồn tại trong suốt thời gian trang web hoạt động.
– Đối với tin miễn phí đã đăng quá 90 ngày (3 tháng) sẽ được xem như tin hết hạn.
– Nội dung tin trùng lặp trong vòng 07 ngày, chúng tôi có quyền từ chối duyệt tin.
– Nếu Người sử dụng có nhiều tin đăng trùng lặp nôi dung (spam), chúng tôi sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn mà không cần báo trước.
– Tin đăng phải tuân thủ đúng quy định của Nhà nước và Pháp luật hiện hành.
– Tất cả các nội dung khi đăng trên haiphongjob.Vn đều phải là Tiếng Việt có dấu, viết hoa đầu dòng, không viết tắt và dùng những ký tự đặc biệt.
– Tất cả các nội dung, hình ảnh video khi đăng tải phải có chủ sở hữu không rõ ràng.

3. Các quy định khác

– Trường hợp bất kỳ quy định nào trong bản Điều khoản sử dụng Website này bị một bản án do tòa án có thẩm quyền tuyên là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, quy định đó sẽ được coi là bị loại bỏ khỏi bản Điều khoản sử dụng Website này mà không ảnh hưởng đến các quy định còn lại.

– Các điều khoản miễn trách nhiệm đối với haiphongjob.Vn được áp dụng cho bất kỳ người nào trình duyệt/truy cập Website này và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ dịch vụ do haiphongjob.Vn cung cấp.

– Trang web có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung bản Điều khoản sử dụng Website này hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của Website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành Website mà không có nghĩa vụ thông báo cho Người sử dụng. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự chấp thuận và tuân thủ của người sử dụng khi người sử dụng truy cập Website.